گردآوری داستان کوتاه آموزنده

برگزیده اشعار احمد رضا احمدی/شماره1

 روزی آمده بودیكه من تمام نشانی ها را نوشتمبا خط بد نوشتم و تو تمام خانه ها را گم كردیبمن نگفتی همسایه ها گفتند دیر آمدیپنجره بوی رطوبت داشت به من نگفتیكه بیرون از…

ادامه خواندنبرگزیده اشعار احمد رضا احمدی/شماره1