گردآوری شعر کوتاه ترجمه شده

شعر کوتاه ترجمه شده:شماره33

بارانی که به شیشه پنجره‌ی ما می‌خورد قطره‌های اشک کودکانی است که از اینجا رفته‌اند به سوی آسمان. کودکانی که دلتنگ مادرانشان می‌شوند؛ اتاق‌هایشان؛ دفترهایشان؛

ادامه خواندنشعر کوتاه ترجمه شده:شماره33