دسته‌ها
گردآوری شعر ناب فارسی و ترجمه شده:شماره1

محمد صالح علاء

محبوبمشما را در خواب دیدم‌سر و قدصنوبر قامت و ماه طلعت‌نزدیک‌تر شدمماه شده بودیدبا آن لباسی که از نور بر تن داشتیدآمدید و رفتیددور شدید و جای قدم‌هاتان سبز شدبا گل‌های صورتیهر کدام یکی این هوا‌محبوبممن هم عازم شما بودمولی افسوس همچنان گلیم من کوچک است‌به خویشتن گفتممبادا که پا از گِلیمت فراتر بگذاری تا […]

دسته‌ها
گردآوری شعر ناب فارسی و ترجمه شده:شماره1

هرمان دکونینک

امروز خسته‌امامروزکلامى عاشقانه بر زبان‌ام جاری نیستامروزچون یک تخت‌چوبىاز خواب برخاسته‌امفکر نمى‌کنمبتوانم دوست‌ات نداشته باشم و ساعت‌ها و ساعت‌های متوالى بنوشمو تو را فراموش کنمامروز تنها مى‌توانماندکى بمیرماینقدر که سرانجامتنهامجسمه‌ای سرد باشم شاعر : هرمان دکونینکمترجم : نیلوفر شریفی

دسته‌ها
گردآوری شعر ناب فارسی و ترجمه شده:شماره1

فاطمه جوادی

بین خودمون می مانددوستت دارد اندازه من ؟آنقدر که بغضش بگیرد وقتی نگاهت می کندو آرزویش فقط تو باشی و تو ؟آنقدر که غم دنیا آوار شود روی سرشوقتی غم توی صدایت حس کرد ؟ بین خودمان می مانددوستش داری ؟آنقدر که دستهایش راحتی برای یک ثانیه هم ول نکنیآنقدر که دیدنِ اشک هایش را […]

دسته‌ها
گردآوری شعر ناب فارسی و ترجمه شده:شماره1

فرناندو پسوآ

زیبایی‌ام را پایانی نیستوقتی که در چشمان تو به خواب می‌رومو هراس کودکانه‌ام را از یاد می‌برمدر عطری که از تو بر سینه دارمچه بی‌پروا دوست‌ات دارمو چه بی‌نشان تو را گم می‌کنموقتی که دروغ می‌گویمبه زنی که در چشم‌های من تو را جست‌وجو می‌کندو مردی که هر روز از نام تو می‌پرسد. فرناندو پسوآمترجم […]

دسته‌ها
گردآوری شعر ناب فارسی و ترجمه شده:شماره1

عباس کیارستمی

از ارتفاع می ترسمافتاده ام از بلندیاز آتش می ترسمسوخته ام به کراتاز جدایی می ترسمرنجیده ام چه بسیاراز مرگ نمی هراسمنمرده ام هرگزحتی یک بار عباس کیارستمی