دسته‌ها
گردآوری شعر ناب فارسی و ترجمه شده:شماره1

غاده السمان

چون تو را دوست دارمرنگ ها به دنیا بازگشته اند به خاطر توگیاهان در کوه ها می رویندبه خاطر توموج ها متولد می شوندبه خاطر توکودکان در روستاهای دورافتاده می خندندبه خاطر توزنان خود را می آرایندبه خاطر توبوسه اختراع شد و هر روز از خاکستر خود برمی خیزمتا دوستت داشته باشمهر روز صبح از […]

دسته‌ها
گردآوری شعر ناب فارسی و ترجمه شده:شماره1

امیرخسرو دهلوی

ای چهره زیبای تو رشک بتان آذریهر چند وصفت می‌کنم در حسن از آن زیباتری هرگز نیاید در نظر نقشی ز رویت خوبترحوری ندانم ای پسر فرزند آدم یا پری ؟ آفاق را گردیده‌ام مهر بتان ورزیده‌امبسیار خوبان دیده‌ام اما تو چیز دیگری ای راحت و آرام جان با روی چون سرو روانزینسان مرو دامنکشان […]

دسته‌ها
گردآوری شعر ناب فارسی و ترجمه شده:شماره1

ترزا ویلم مونت شاعر اهل شیلی

آنگاه که خورشید الماس‌هایش رابر سر جهان می‌پاشدعطر گل‌ها را استشمام می‌کنمتو را در تمام درختان می‌بینمو تو رادر یک هم‌آغوشی مست از عشقبر علف‌زارهای معطر تسخیر می‌کنمآن‌هنگام که ماه فروتنانه نعمت‌اشرا به همگان می‌بخشدمن تو را غول‌آسا تجسم می‌کنمهم‌چون سایه‌روشن‌های نوک تیزیک رعدو‌برق تو در نگاه منپر شکوه جلوه می‌کنیتعجب‌زده از جاودانه‌ها و بی‌مرگی‌هابخشاینده‌ی […]

دسته‌ها
گردآوری شعر ناب فارسی و ترجمه شده:شماره1

نصرت رحمانی

گفتم : بمان و نماندیرفتی بالای بام آرزوهای من نشستی و پایین نیامدیگفتم نردبان ترانه تنها سه پله داردسکوتو صعودو سقوطتو صدای مرا نشنیدیو منهی بالا رفتم ، هی افتادمهی بالا رفتم ، هی افتادمتو می دانستیکه من از تنهایی و تاریکی می ترسمولی فتیله فانوس نگاهت را پایین کشیدیمن بی چراغ دنبال دفترم گشتمبی چراغ […]

دسته‌ها
گردآوری شعر ناب فارسی و ترجمه شده:شماره1

دینوس خریس تیانوس شاعر یونانی

دریا به عشق می‌ماندبه درونش می‌رویو نمی‌دانی بیرون خواهی آمد یا نه ؟ چه بسیار کسان کهجوانی خود را به پای او ریختندشیرجه‌های سرنوشت‌ساززیرآبی‌های مرگ‌بارگرفتگی عضلاتجریان‌های تند آبگرداب‌ها ، کوسه‌هاصخره‌های ناپیداعروسان دریایی وای بر ما اگرصرفا به خاطر پنج‌شش غریقدست از شنا برداریموای اگر به دریا پشت کنیمتنها به خاطر آن که راه بلعیدن ما […]